Weby pro SVJ > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem v oblasti výroby a správy internetové prezentace Objednatele.

Objednatel podáním objednávky nebo podpisem Smlouvy o dílo – výstavbě webové prezentace a případně následné Smlouvy o správě webové prezentace potvrzuje (dále "Smlouvy" nebo "Smluv"), že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách společnosti Infonia, spol. s. r. o..

Zhotovitel

Také Poskytovatel služeb či Správce webové prezentace.

Infonia, spol. s r.o. IČ: 471 23 150, se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 4, PSČ 180 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka: 12746, zastoupena panem Janem Macháčkem, jednatelem společnosti. (dále jen "Zhotovitel" nebo "Infonia")

Objednatel

Také Příjemce služeb.

Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje dílo a služby za jiným účelem než pro podnikání s nakoupeným dílem a službami.

Objednatel při zahájení obchodních vztahů předává Zhotoviteli takové kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky - smlouvy, veškeré další údaje potřebné pro zdárné naplnění předmětu smlouvy (objednávky) a dále takové údaje, které chce mít uvedeny na své webové presentaci a nákupních či daňových dokladech.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Objednatelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se předmětu smlouvy nebo objednávky (sdělení jména a adresy dodání).

Osobní údaje, které jsou poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli za účelem naplnění objednávky nebo předmětu smlouvy, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Objednatel dává Zhotoviteli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy nebo objednávky, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Provozní doba

Provozovna na adrese: U Uranie 954/18, Praha 7, PSČ: 170 00
Pracovní doba: Pondělí-Pátek: 9:00 - 18:00 hod.

IV. Ustanovení o cenách a o platbě DPH

Veškeré cenové ujednání mezi spol. Infonia a Objednatelem vychází ze vzájemně smluvně dohodnutých cen.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny uváděny bez DPH.

Společnost Infonia je plátcem DPH.

Faktury bez vyčíslení DPH se vystavují pouze, pokud je zákazníkem osoba mimo EU nebo pokud se uplatňuje příslušná směrnice EU o DPH. V tom případě musí Objednatel uvést svoje Daňové identifikační číslo (DIČ).

V. Navázání a průběh obchodně-právního vztahu, objednávání a převzetí díla

Právní vztahy mezi Zhotovitelem, poskytovatelem služeb a Objednatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí výhradně právním řádem České republiky, konkrétně příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník nebo zákona č. 513/1992 Sb. Obchodní zákoník oboje v platném znění.

Obchodně-právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem lze navázat následujícími způsoby:

 • prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách www.infonia.cz
 • elektronickou poštou na adrese: info@infonia.com.
 • osobním jednáním ve společnosti Infonia
 • faxem
 • dalšími předem dohodnutými způsoby

V případě, že celková cena zakázky (Objednaného díla včetně služeb s tímto dílem spojeným – správa a údržba díla) přesáhne částku 50.000,- Kč, bude mezi Objednatelem a společností Infonia s.r.o. sepsána příslušná smlouva nebo smlouvy (Smlouva o dílo a Smlouva o správě internetové prezentace), ve kterých budou jasně upraveny vzájemné vztahy včetně práv a povinnosti příslušných smluvních stran dle povahy a druhu z právního vztahu vyplývajících.

Společnost Infonia, s.r.o. doporučuje Objednateli, provádí-li objednávky přes elektronický objednávkový formulář nebo písemnou formou (e-mail, fax) uvést následující údaje:

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • přesné zadání zhotovovaného díla a přesnou specifikaci požadovaného díla resp. služby – možný odkaz na nabídku již dříve vyhotovenou spol. Infonia pro Objednatele.
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které Objednatel považuje za důležité.

V případě potvrzení řádně vyhotovené objednávky nebo podepsaní Smlouvy o dílo – výstavbě webové prezentace oběma smluvními stranami a řádně vyhotoveného Předávacího protokolu je Objednatel je povinen řádně provedené dílo, které splňuje veškeré parametry uvedené v zadání v dohodnutém termínu převzít a uhradit řádně a včas dohodnutou cenu za provedené dílo. V případě, že Objednatel si takto zhotovené dílo v daném dohodnutém termínu nepřevezme, ocitá se dnem, kdy si předmětné dílo měl převzít v prodlení.

Podpisem následné Smlouvy o správě a údržbě webové prezentace je Objednatel povinen úhrady příslušné ceny tak, jak bylo v příslušné Smlouvě dohodnuto.

Obchodně-právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem lze ukončit pouze písemnou formou zaslanou na adresu Zhotovitele. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi.

VI. Fakturace a platby

Platba za technický provoz se uskutečňuje na základě řádně vystavené faktury, na rok dopředu, pokud není v příslušné Smlouvě uvedeno jinak.

Platba za registraci domény se uskutečňuje na základě řádně vystavené faktury, na rok dopředu. Ceny registrací a správy domén se řídí aktuálním ceníkem Poskytovatele.

Faktury jsou zasílány pouze v elektronické podobě. Zasílání faktur v papírové formě je zpoplatněno dle aktuálního ceníku společnosti Infonia.

Smluvní pokuta za prodlení Faktury je zasílána v elektronické podobě a činí 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

V případě vystavení papírové faktury a jejího zaslání prostřednictvím České pošty je účtován poplatek dle aktuálního ceníku České pošty.

Pokud nedojde k prodlení úhrady vystavené faktury ani po dvou výzvách a 3 měsíce po splatnosti, vyhrazuje si Zhotovitel právo vypnout či pozastavit všechny služby a za jejich opětovné zprovoznění účtovat penále do výše 5000 Kč.

VII. Technická ustanovení

Domény - Pokud není uvedeno jinak, nejsou poplatky za domény předmětem nabídky, a tudíž nejsou zahrnuty v ceně výroby, ani v ceně Technického provozu.

Plnění obsahem - Pokud není uvedeno výslovně jinak, plnění webových stránek obsahem není předmětem nabídky a nebude tedy zahrnuto v ceně výroby webové prezentace ani v ceně technického provozu.

Obrázky a nákup licencí za grafiku - Nejsou předmětem nabídky, Infonia bude o jejich cenách informovat. Společnost Infonia není povinna prověřovat Objednatelem dodanou grafiku. 

VIII. Odpovědnost za škody

Společnost Infonia nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené dodaným obsahem pro výstavbu internetové prezentace.

Společnost Infonia si vyhrazuje právo odmítnout objednávku na výstavbu internetové prezentace, pokud její obsah je v rozporu s právním řádem ČR a to konkrétně:

 • Propaguje-li a podněcuje-li rasovou, etnickou, náboženskou a sociální nesnášenlivost, xenofobii
 • Obsahuje-li v jakékoliv formě dětskou pornografii
 • Nabádá-li k porušování zákonů

VIII. Záruka a reklamace

Záruka na služby se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady zabraňující nebo omezující možnost řádného používání služby.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Společnost Infonia si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Za společnost Infonia s.r.o. schválil Jan Macháček, Jednatel společnosti. Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění pozdějších změn a doplňků a dalších právních předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 5. 2010

right column